Pro obce

Strategický rozvojový plán obce

Strategický rozvojový plán obce vzniká společnou iniciativou obyvatel, místních zájmových organizací a zastupitelstva obce. Plán vychází z koncepčních dokumentů kraje, České republiky a Evropské unie. Obsahuje základní cílovou vizi, programové cíle hlavních priorit a opatření k jejich postupné realizaci. Proces, který vede od současného výchozího stavu k požadovanému cílovému stavu lze obecně označit za – cestu změny. Je to soubor kroků, opatření, aktivit, jejichž postupným naplněním dojde k realizaci záměru. Na proces strategického plánování lze nahlížet  z pozice analýzy budoucích potřeb.

Více na: https://srpo.cz/strategicky-rozvojovy-plan/

Program rozvoje bezbariérové přístupnosti obce

Je to dokument, který podrobně specifikuje rozvojovou strategii bezbariérové přístupnosti obce s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí programu rozvoje bezbariérové přístupnosti obce bývá i návrh bezbariérových tras, případně i mapa přístupnosti.

více na: https://petrsika.cz/projektova-cinnost/mesto-bez-barier/

Koncepce rozvoje školy

Je to základní rozvojový dokument organizace. Slouží k formulování vize, programových cílů a hodnocení výsledků činnosti.

Více na: http://petrsika.com/

Obecní Akademie třetího věku

Tématickou náplň obecní Akademie třetího věku tvoří vybraný cyklus zábavně-naučných přednášek pro veřejnost.

Více na: https://cestyzmeny.cz/nabidka/pro-seniory/

http://rapidforceforsecurityco.com/?p=5596

Comments are closed.